Till fostraren

Till fostraren

Webbsidornas uppgifter är planerade i enlighet med grunderna för planen för småbarnsfostran, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. I ett tidigt skede börjar barnen aktivt forska i föremålen omkring sig, konstateras det i grunderna för planen för småbarnsfostran. Barnens naturliga nyfikenhet och intresse uppmuntras genom de uppgifter som föreslås på webbsidorna då barnen vägleds till att iaktta, utforska och ta reda på saker som rör föremålen i deras omgivning. Designfostran erbjuder barnen upplevelser och nya utmaningar. Som utgångspunkt för inlärningen fungerar klassiker inom finländsk design. Inlärningen av nya saker baserar sig på tidigare tillgodogjorda kunskaper samt på de nya erfarenheter och iakttagelser som barnen gör under arbetet med uppgifterna.

Föremålen granskas ur många olika vinklar, utan att leken och fantasin glöms bort. Det för barnen karakteristiska sätt att verka och tänka genom att uttrycka sig inom konstens olika områden, som nämns i grunderna för planen för småbarnsfostran, har tagits i beaktande vid planeringen av uppgifterna. Bearbetningen av erfarenheter och kunskap och växelverkan med andra barn och med vuxna har en central roll i arbetet. Växelverkans betydelse nämns också i grunderna för planen för småbarnsfostran och i grunderna för förskoleundervisningens läroplan samt grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Barnet diskuterar sina iakttagelser och lär sig av de iakttagelser som andra barn gör.

Varje tema behandlas med hjälp av olika uppgifter. Det åligger fostraren att av uppgifterna bygga upp en lämplig helhet för undervisningen. Det lönar sig att reservera gott om tid för alla former av diskussion i grupp, för frågor och växelverkan. Med uppgifternas hjälp utvecklas barnet som individ och som gruppmedlem och lär sig sociala färdigheter.

Fostrarna dokumenterar barnens verksamhet och arbeten med informationsteknologins hjälp. I grunderna för planen för småbarnsfostran uppmuntras handledaren att ta i beaktande informations- och kommunikationsteknologins nytta och möjligheter i sitt arbete. Gruppen får dela med sig av arbetsprocessen med andra grupper som deltar och med Designmuseet. Dokumentationen och presentationen av arbetet gör att barnet upplever sig själv och sitt arbete som viktiga och intressanta. Åt handledaren ger det en möjlighet att begrunda, utvärdera, och dela med sig av sitt eget arbete. Barnens föräldrar får tillgång till materialet, och blir på så sätt delaktiga i upplevelsen, samtidigt som samarbetet mellan hemmet och fostraren/daghemmet stärks. För Designmuseet innebär materialet nya, fräscha infallspunkter på föremålen.

Undervisningsmaterialet på webbplatsen har producerats främst för bruk i daghemmen. Materialet kan tillämpas inom dagvården, inom förskolan och lågstadiets lägre klasser samt i morgon- och eftermiddagsklubbar. Materialet kan användas också i daghemmets fostran i mångkulturalitet. I grunderna för planen för småbarnsfostran och för förskoleundervisningens läroplan strävar man i fostran till mångkulturalitet till att möjliggöra att barnet ska kunna växa upp inom två olika kulturer, till att ge barnet träning i att tillgodogöra sig det finska eller svenska språket genom språkanvändningens olika funktioner i undervisningens innehåll, och till att ge barnen möjlighet att bekanta sig med finländsk kultur.

Innehållsmässiga inriktningar inom småbarnsfostran som är förknippade med uppgifterna på webbsidorna:

 • Den historisk-samhälleliga inriktningen
 • Den estetiska inriktningen

Centrala innehåll inom förskoleundervisningen som är förknippade med uppgifterna på webbsidorna:

 • Språk och interaktion
 • Matematik
 • Natur och miljö
 • Fysisk och motorisk utveckling
 • Konst och kultur

Centrala innehåll inom morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever som är förknippade med uppgifterna på webbplatsen:

 • Social interaktion
 • Estetiska upplevelser
 • Grundläggande undervisning i konst

Centrala innehåll inom fostran i mångkulturalitet som är förknippade med uppgifterna på webbsidorna:

 • Man strävar till att stödja barnets möjligheter att växa in i två kulturer, till att genom undervisningens centrala innehåll ge träning i språkanvändningens olika funktioner, samt att ge barnen möjlighet att bekanta sig med finländsk kultur.